“ඒක හීනයක්” සිදුහත් කුමරු ගිහිගෙයින් ගොස් පසුදා කතාව

ස්ථානය – කිඹුල්වත් නුවර සුද්දෝධන රජ මාළිගයදිනය – සිදුහත් කුමරුන් ගිහිගෙයින් නික්ම ගිය ( අභිනිෂ්ක‍්‍රමණය කල රැයට පසු දින උදෑසන)

Read more